Základy BOZP ve školách. Co je třeba zajistit?

Školská pracoviště jsou samostatnou kapitolou nejen pro školitele BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zde cílí nejen na učitele, ale také na žáky a studenty. Jaké jsou základy – to prozradí odborníci z firmy Extéria, na kterou se nebojte v případě potřeby obrátit. O zkušenostech se společností povídají mnohé reference na internetu.

Prevence rizik

Pravidelná BOZP školení, ale především i každodenní správné chování pracovníků škol, se snaží o jediné. Do co nejvyšší míry minimalizovat rizika, ke kterým může ve školském zařízení dojít. Dodržování BOZP a PO je pravidelně kontrolováno. Samozřejmě je dbáno také na minimalizaci působení rizik, která není možné odstranit.

Informování žáků a studentů

Všichni, kdo jsou přítomni v budově školy, musí být vhodným způsobem informováni o pravidlech a nařízeních spojených s BOZP. Vždy je přitom nutno přistupovat individuálně ke každé věkové skupině žáků. Děti v předškolním zařízení se tak o základech bezpečnosti dozvědí například pomocí vhodně zvolené hry s praktickými příklady.

Nejvíce úrazů při sportu

Z pravidelných vyhodnocování reportů škol vyplývá, že největší rizika jsou spojená s provozováním sportovních činností v rámci školských zařízení. Stále je proto nutné dbát na to, aby byla nejen hřiště a sportoviště, ale také jejich součásti, v dobrém stavu. Hřiště je nutno pravidelně kontrolovat a udržovat. Stále je nutno dbát na to, aby docházelo k eliminaci možných rizik.

Povinnosti žáků

Podobně jako zaměstnanci školy, tak i žáci mají z hlediska BOZP své jasně dané povinnosti. Mezi ty se řadí dodržování školního a vnitřního řádu, ale také předpisů a pokynů školy. Zletilí žáci a studenti navíc mají zákonnou povinnost informovat školské zařízení o změně své zdravotní způsobilosti, o svých zdravotních potížích, nebo o dalších skutečnostech, které by mohly závažně ovlivnit průběh vzdělání.

Školské zařízení poskytuje pravidelná školení BOZP všem svým zaměstnancům. Stále je dbáno na minimalizaci vzniku rizik ve školách.