Jak má vypadat únikový východ?

Ať už jste v obchodním domě nebo ve škole, každá taková podobná stavba musí být opatřena únikovým východem, který se využije ve chvíli, kdy zavítá nevítaný nebezpečný host třeba v podobě požáru do budovy. Únikovými cestami se rozumí komunikace, které jsou určené pro evakuaci osob a které vedou ze stavby na prostranství, kde je bezpečno. I když vám mohou přijít únikové cesty zcela stejně jako jiné východy, musí být správně technicky vybaveny a musí splňovat a odpovídat normovým hodnotám. Pojďme si říct, jak takové únikové cesty či východy mají vypadat.

Únikové cesty musí být značeny

Výstražné značky, zákazové značky ani únikové značení není vylepeno pro “srandu králíkům”. Značení je velice důležité a je vylepeno z důvodu bezpečnosti. Každá úniková cesta, respektive únikový východ musí být zřetelně označen. Stejně tak musí být zřetelně označeny všechny evakuační výtahy nebo případně směry úniku osob. Bezpečnostní značení se umísťuje hlavně tam, kde se například mění směr úniku nebo kde dochází ke křížení komunikací.

Opatření a vybavení únikových cest

Dveře každého únikového východu musí být opatřeny speciálním odblokovacím zámkem. Kromě toho musí být tyto cesty řádně a dostatečně osvětleny. Cesty, které slouží k evakuaci osob navíc musí být vybaveny i nouzovým osvětlením. Pokud jsou součástí únikových cest i komunikační prostory (jako jsou schodiště), musí být trvale volně průchodné.

Žádná chráněná úniková cesta nebo její součástí nesmí nijak zvyšovat požární riziko ani jiné riziko související s bezpečností evakuovaných osob!

Pokud se jedná o stavbu, která má více podlaží a ve které se pravidelně pohybuje více než deset osob, jež mají omezenou schopnost pohybu, v takové budově pak musí být zřízen i evakuační výtah. V jiných budovách se tyto výtahy zřizují jen v závislosti na normových hodnotách.

Jestliže je výtah v budově zřízen, pak musí být také zajištěna dodávka elektrické energie, a to ze dvou nebo více na sobě nezávislých zdrojů.